AA - חברת אלקואה

אלקואה


כמה מילים על אלקואה

חברת אלקואה היא חברה אלומניום גדולה בותר.

היא נסחרת במדד הדאו ג'ונס

החשיבות הנוספת של אלקואה

בזמן דוחות כספיים אלקואה היא הראשונה לפרסם את הדוחות הכספיים. 
לרוב, אלקואה היא הראשונה לפרסום הדוחות הכספיים