$USD הדולר ביחס למטבעות אחרים

אינדקס usd$

כמה מילים על האינדקס של הדולר

האינדקס של USD$ מספר לנו איך הדולר מתנהג ביחס לסל מטבעות אחרים. 

כלומר המדד מודד את הקשר בין הדולר לבין סל מטבעות אחרים : : EUR, JPY, GBP, CAD, CHF תSEK.

לעתים נדמה שיש קשר הפוך בין השוק לבין אינדקס USD$


קישורים

אינדקס נוסף הוא UUP