מ. 1) השלמת נתונים תשובה

השלמת נתונים מדוחות כספיים

ממן 11 שאלה 1

נתונים

מאזן ל 31.12.10

חברה A

חברה B

רכוש שוטף

140

230

רכוש בלתי שותף

390

650

התחייבויות שוטפות

X1=300

180

התחייבויות לזמן ארוך

100

260

הון עצמי

130

y1=440

מאזן ל 31.12.2011

רכוש שוטף

90

Y4=470

רכוש בלתי שוטף

X2= 350

430

התחייבויות שוטפות

100

180

התחייבויות לזמן ארוך

140

220

הון עצמי

200

y3=500

דוח רווח והפסד וייעוד רווחים לשנת 2011

הכנסות לשנה

200

450

הוצאות לשנה

X4=140

400

רווח לשנה

X3=60

y2=50

ייעוד הרווח - דיבידנד

10

-


ידוע כי:

במהלך שנת 2011 הנפיקה חברת A מניות רגילות תמורת 20 שח, וחברה B הנפיקה מניות רגילות תמורת 10 שח

נדרש

השלימו את הנתונים החסרים

פתרון

הסבר

נטפל בכל חברה בנפרד

ולפיכך נשתמש במשוואת הזהות החשבונאית ובמשוואת השינויים בהון העצמי על מנת להשלים את הנתונים החסרים:

חברה A

התחייבויות שוטפות ל 31.12.2010 לפי משוואת הזהות החשבונאית:

·        סה"כ נכסים = סה"כ התחייבויות + סה"כ הון עצמי

·        140+390 = X + 100            + 130

·        X= 300 התחייבויות שוטפות

רכוש בלתי שוטף ל 31.12.2011 לפי משוואת הזהות החשבונאית:

·        סה"כ נכסים = סה"כ התחייבויות + סה"כ הון עצמי

·        90 + X = 140 + 100            + 200

·        X= 350 רכוש בלתי שוטף

הוצאות ורווח לשנת 2011:

על מנת למצוא את ההוצאות, עלינו לחשב קודם את הרווח, ואת זה ניתן לעשות באמצעות משוואת השינויים בהון העצמי במהלך שנת 2011

סעיף

סכום

הון עצמי י.פ. (יתרת פתיחה)

130

+הנפקת מניות

20

+רווח השנה

X =60

- דיבידנד

(10)

= הון עצמי י.ס. (יתרת סיום)

200


·        

·        

·        X= 60 רווח בשנת 2011

כעת נוכל להיעזר במבנה של דוח רווח והפסד ולחלץ את ההוצאות לשנה:

סעיף

סכום

הכנסות לשנה

200

הוצאות לשנה

X=140

רווח לשנה

60


X=140 הוצאות בשנת 2011

חברה B

התחייבויות שוטפות ל 31.12.2010 לפי משוואת הזהות החשבונאית:

·        סה"כ נכסים = סה"כ התחייבויות + סה"כ הון עצמי

·        230+650 =180+260          + X

·        X= 440 הון עצמי

רווח לשנת 2011

נוכל להיעזר במבנה של דוח רווח והפסד ולחלץ את הרווח לשנה:

סעיף

סכום

הכנסות לשנה

450

הוצאות לשנה

(400)

רווח לשנה

X=50


לפיכך הרווח לשנה 2011 הוא  X=50

רכוש שוטף והון עצמי 31.12.2011

נמצא את ההון השנתי לסוף שנה 2011

על מנת למצוא את הרכוש השוטף, עלינו לחשב קודם את ההון העצמי באותו מועד, ואת זה ניתן לעשות באמצעות משוואת השינויים בהון העצמי במהלך השנה:

נעשה זאת באמצעות משוואת השינויים בהון העצמי במהלך השנה

סעיף

סכום

הון עצמי י.פ. (יתרת פתיחה)

440

+הנפקת מניות

10

+רווח השנה

50

- דיבידנד

= הון עצמי י.ס. (יתרת סיום)

X=500


·        

·        

·        X= 500 הון עצמי לסוף השנה 2001

כעת נוכל להשתמש במשוואת הזהות החשבונאית בשביל למצוא את הרכוש השוטף

·        סה"כ נכסים = סה"כ התחייבויות + סה"כ הון עצמי

·        430 + X =   180  +   220     +500

·        X=470  - רכוש שוטף