share capital הון מניות רשום/ הון מניות מונפק/ הון מניות נפרע

הון מניות

הון מניות - share capital

הון מניות הוא סך כל הערך הנקוב של מניות החברה

הערך הנקוב הוא הערך הסכום הרשום בתעודת המניה והוא מבטא את החלק בשקלים חדשים שהמניה מייצגת בהון חברה 

הון מניות רשום- registered capital  

הון מניות רשום זהו הסכום המכסימלי אשר החברה יכולה להנפיק מניות.

  • הון המניות הרשום נקבע בהתחלה כבר בתזכיר ההתאגדות של החברה. באופן מעשי הסכום שמונפק יכול להיות נמוך מכך דבר שיאפשר לחברה להגדיל את ההון בזמן מאוחר יותר (עד הסכום המלא) וזאת בלי שום צורך לפנות לרשם החברות פעם נוספת.
  •  באופן כללי יש  לדעת שאת הון המניות הרשום ניתן להגדיל על ידי החלטה (מיוחדת) של בעלי המניות בחברה

 הון מניות מונפק - issued capital

הון מניות מונפק זהו החלק מהון המניות הרשום אשר הונפק בפועל על ידי החברה לבעלי המניות.
  • הוא יכול להיות שווה להון המניות הרשום או פחות ממנו. 
  • הוא כולל בתוכו הון מניות שנפרע והון מניות שהונפק אבל שלא נפרע. 

הון מניות נפרע - paid up capital

הון זה כולל בתוכו את כל המניות שהונפקו ונפרעו, כלומר אלה שתמורתם הועברה לחברה.
  • יש לשים לב שהון המניות הנפרע הוא למעשה מהווה חלק מהמימון של החברה.