new product מוצר חדש

מוצר חדש 

ישנם דרגות של מוצר חדש – כך שמוצר חדש לא חייב להיות חדש לגמרי 

דרגות במוצר חדש מהנמוך ביותר לגבוה ביותר

·        הוזלת מחיר – ביצוע זהה – מוצרים חדשים המספקים ביצועים זהים במחיר נמוך

·        מיצוב מחדש שוק מחדש או פלח שוק- מוצרים קיימים המופנים לשוקי מטרה או לפלחי שוק חדשים

·        שיפורים וחידושים של מוצר קיים – מוצרים חדשים המספקים ביצועים משופרים או ערך נתפס גבוה יותר ומחליפים מוצרים קיימים

·        תוספות לקווי מוצר קיימים  (משלימים קווי מוצר) – מוצרים חדשים המשלימים קווי מוצר מבוססים (אריזות בגדלים שונים, טעמים חדשים וכד')

·        קווי מוצר חדשים (חדירה לשוק קיים) – מוצרים חדשים המאפשרים לחברה חדירה ראשונה לשוק קיים

·        מוצר חדש לחלוטין (שוק חדש) – מוצרים חדשים היוצרים שוק חדש לגמרי

לשים לב

מוצר חדש:

·        לא חייב להיות מוצר חדש לגמרי שזה

·        יכול להיות מוצר שיווקי חדש, שינוי מיצוב, יצטרך להיות מושק מחדש, מאומץ על ידי הלקוחות מחדש,

כלומר הרעיון הוא שהמושג מוצר חדש כהוא מושג שיכול להיות דברים מגוונים.

·        הוא כולל בתוכו טווח שמתחיל ממוצר שעבר שינויים קטנים-  ומסתיים במוצר חדש.

לדוגמה: איפון חמש הוא מוצר חדש.