marketing plan

איך בנויה תוכנית שיווקית


לתוכנית שיווקית יש מבנה ברור (יחסית).

להלן מבנה של תוכנית שיווקית לפי סדר

1. תמצית מנהלים

סיכום העבודה: מי אנחנו, מה מטרת התכנית, מה מסקנות התכנית - לרוב לא יותר מעמוד אחד

2. תוכן עניינים ממוספר


3. ניתוח המצב השיווקי הנוכחי - חלק חשוב 

לא הכל צריך להיות. להלן רעיונות כללים:

תיאור החברה וסביבתה על פי הקריטריונים הבאים:

 •  אפיון התפיסה השיווקית המאפיינת את פעילות החברה.
 •  פירוט תמהיל השיווק של החברה כיום.
  • בתיאור מרכיב המוצר בתמהיל יש להרחיב על תמהיל המוצרים של החברה -
  • בתיאור מרכיב המחיר בתמהיל יש להרחיב במונחים הרלוונטיים מפרק
  • בתיאור מרכיב הקידום בתמהיל יש להרחיב על האופן שבו המוצר מתוקשר -
  • בתיאור מרכיב המקום בתמהיל יש להרחיב על ערוצי ההפצה של החברה -
 •  פירוט אסטרטגיית הבידול והמיצוב המאפיינת את פעילות החברה כיום.
 • תיאור סביבת המיקרו של החברה:
  • הקנייה ורמת המעורבות הרלוונטית למוצריה, המאמצים שהחברה עושה על מנת להשביע את רצון לקוחותיה + התייחסות לשרשרת הערך של פורטר אם עם יש מקום
 • המתחרים של החברה: תיאור הסביבה התחרותית על פי דגם חמשת -הכוחות של פורטר (או דגם אחר)
 • * תיאור סביבת המאקרו של החברה.
 • * במידה ולחברה פעילות בינלאומית, תיאור השווקים הזרים בהם היא פועלת ומאפייניהם ודרכי הפעולה בכל שוק.

ניתוח SWOT

תאור המסקנות מהניתוח

4. הגדרת יעדים. 

גם במונחים כספיים
 וגם במונחיים שיווקים (יעדים...)

5. אסטרטגיה שיווקית

הצגת האסטרטגיה להשגת יעדים
זהו החלק המרכזי של העבודה (לא צריך להיות ארוך, אבל זהו החלק של מה צריך לעשות)


6. תוכנית פעולה

"מה עושים, מתי ועל ידי מי" זהו פירוט טקטי של האסטרטגיה השיווקית שהוצגה קודם

7. ניתוחים פיננסים

במונחים כספיים ויחסים פיננסים

8. אמצעי בקשר, קשיים וסיכונים


9. ביבליוגרפיה