Market Order - קניה/ מכירה במחיר הנוכחי

Market Order

Market Order היא פקודה לקניית (או מכירה) של מניהאופציה/ חוזים עתידים וכד' במחיר (המיטבי) שהמניה נמצאת ברגע זה.  


הפקודה market-משמשת בשביל לקנות את האופציה במחיר העכשוי של המניה.

הפקודה market- משמשתvגם למכירה של אופציה במחיר שלה כרגע.

פרט למקרים נדירים שבהם נשתמש בפקודה market-הרי שכמעט תמיד נשתמש ב limit בשביל לקנות או למכור את המניה/ אופציה/ חוזים עתידים ועוד בבורסה.

כלומר ב market כמעט ולא נשתמש.