liquid assets נכס נזיל

נכס נזיל

נהוג להגיד על נכס שהוא נזיל אומרים  אם אפשר לממש אותו בערכו המלא – כלומר למכור אותו ולהפוך אותו למזומנים בתוך פרק זמן קצר וללא קושי 
אפשר להצביע על שניי ערכים לנזילות
  • ערך המימוש
  • זמן

דוגמא לערך שלא נזיל – מכונה יצור גדולה שערכה מיליון דולר. קרוב לוודאי שלא יהיה אפשר למכור אותה מייד במחיר זה. 

פיקדון יומי בבנק הוא ערך נזיל. אפשר לממשו במהירות מבלי להפסיד את ערכו בדרך.