limit order - פקודת קנייה/ מכירה במחיר מוגדר מראש

limit order

limit order היא פקודה לקניית (או מכירה) של מניה/ אופציה/ חוזים עתידים וכד' במחיר נבחר מראש. 

הפקודה limit משמשת בשביל לקנות את האופציה במחיר מוגדר שלרוב יהיה נמוך יותר מהמחיר העכשוי של המניה. 

הפקודה limit משתמש גם למכירה של אופציה כאשר לרוב הפקודה היא למחיר גבוה יותר מהמחיר העכשוי של השוק. 

פרט למקרים נדירים שבהם נשתמש בפקודה Market הרי שכמעט תמיד נשתמש ב limit בשביל לקנות או למכור את המניה/ אופציה/ חוזים עתידים ועוד בבורסה.