integrative growth צמיחה משלבת

צמיחה משלבת - רכישה- עסקים קרובים לתחום העיסוק

רכישה משלבת היא אחת משלושת אסטרטגיות צמיחה של חברה. 

משפט המפתח: רכשה = עסקים הקרובים לתחום העיסוק

הרעיון הוא שקונים חברות.

·        זאת לא חייבת להיות רכישה מלאה, גם רכישה של 10% זה רכישה  לאורך זמן המכירות עולות.

·        לעולם לא נגיד שיש צמיחה משלבת אלא אם כן קראנו במפורש שנקנתה חברה

הרעיון הוא הגברת המכירות והרווחיות של החברה באמצעות הענף שבו היא פועלת:

ישנם שלוש סוגים – לשם הבנת הסוגים יש להבין יש להבין את הרעיון הבא:

ישנה שרשרת: ספק --> יצרן -->  קמעוני--> צרכן

יש שלוש אפשרות בשרשרת :לאחור, לפנים ואופקי

 

א.     שילוב לאחור – שילוב אנכי לאחור

רכישת דרג ביניים, שמרוחק יותר מהצרכן.

·        למשל קניית הספק

·        אם תנובה קונה רפתות = שילוב לאחור

 

ב.      שילוב לפנים  = שילוב אנכי לפנים

רכישת דרג ביניים המקורב יותר לצרכן, כגון קמעוני

למשל מפיצים קמעוניים

·        אם יצרן רוכש קמעוני (תנובה רוכשת מגה) = שילוב לפנים

 

ג.      שילוב אופקי

רכישת דרג זהה לזה של החברה ביחס לצרכן = רכישת מתחרים (המצויים באותו דרך בנתיב הפצה)

למשל 2 יצרנים או שני קמעוניים

·        למשל אם תנובה קונה את שטראוס