holistic service marketing שיווק שירותים הוליסטי

שיווק שירותים הוליסטי

משולש שירותים = שיווק שירותים הוליסטי 

בשירותים אפשר לראות ש

o       יש חברה (אנשי שיווק הנהלה)

o       יש גם את נותני השירות שהם העובדים

o       יש לקוחותo        

סוגי שיווק

שיווק חיצוני – שיווק רגיל, בין אנשי השיווק והמכירות לבין הלקוחות

שיווק פנימי -  אין אנשי שיווק ומכירות ובין עובדים  כלומר מכשירים את העובדים לשרת היטב את הלקוחות

שיווק הידורי -  בין העובדים נותני השירות, לבין הלקוחות – קשור לשיווק העובדים בשירות הלקוחות

בחברות שירותים אנשים שנותנים את השירות הם מאוד חשובים. בשביל הלקוח הם השירות.  

o       (ולא החברה, כמו במוצרים)

למשל

o       באוניברסיטה הפתוחה המורה זה השירות. השירות זה לא המנהלה שיושבת במנהלה,

o       כלומר אנשי השווק צריכים לעשות שיווק פנימי לעובדים שנותנים שירות על מנת שכאשר הם מדברים עם הלקוחות שיהיו לחלק מהשיווק.

Bmc  כשהעובדים הטכניים ישווקו את המוצרים זה הכי טוב. – אם הלקוח צריך להגיד לטכנאי ולתת בונוסים.

·        זוהי הצורה הטובה. שאלה שנותנים את השירות אלא משווקים הכי טוב

בחברות שירותים זוהי דרך יותר טובה מאנשי המכירות ישירות ללקוחות