diversification growth צמיחה בהגוונה, צמיחה אגרסיבית של חברה

צמיחה בהגוונה - צמיחה אגרסיבית

מונחיםצמיחה בהגוונה זוהי אחת משלושת אסטרטגיות צמיחה של חברה


כניסה לתחום חדש לגמרי. תחום שהחברה לא עסקה בו.

·        זיהוי הזדמנויות להוספת עסקים שאינם קשורים לעסקים הנוכחיים הנוכחיים של החברה.

שלושה סוגים אפשריים של הגוונה:

א.     הגוונה עם מרכז משותף- מוצרים חדשים

o       עם תלות טכנולוגית או שיווקית ביניהם לקווי מוצרים קיימים

o       לקוחות קיימים או חדשים

המוצרים הקיימים של החברה, גם אם פונים לקבוצות אחרות של לקוחות

הסבר נוסף

·        הגוונה זה שיש משהו משותף בין התחום החדש לישן.

o       לרוב או מרכז טכנולוגי או שיווקי.

·        למשל אם חברת מי עדן, שנכנסו למשקאות מוגזים, ונניח שזה תחום חדש עבורה. אז נגיד שיש תלות בין המוצרים הישנים לחדשים.

o       החברה מבינה לעשות בקבוקים –

o       יש תלות עם מהנדסים

o       וגם תלות שיווקית – אותה חברת הפצה

o       כלומר יש תלות בין התחום החדש לישן.

·        לעומת שטראוס שנכנסה לתמי 4 זה לא תלות.

o       אין תלות שיווקית.

o       זה לא אותם ערוצי הפצה, לא מפיצים באותה צורה.

כלומר עבור הגוונה עם מרכז משותף צריך שיהיה משותף לחדש ולישן.

·        השיתוף או בטכנולוגיה, או ביכולת השיווקית

·        (מי עדן ורג'ון זה הגוונה מרכז משותף)

 

ב.     הגוונה אופקית

הכוונה שמוצרים חדשים שימכרו ללקוחות קיימים גם אם הם לא קשורים טכנולוגית לקו הקיים

כלומר:

·        ללא תלות טכנולוגית או שיווקית לקווי מוצרים קיימים

·        לקוחות קיימים

הסבר נוסף

הרעיון הוא שאין מרכז משותף אבל הולכים למכור מוצר ללקוחות הקיימים של החברה.

·        כלומר תחום חדש אבל לפנות ללקוחות הקיימים,

·        דוגמא: רמי לוי נכס לסלולר זה הגונה זה אופקי, אבל זה יכול להיות גם מרכז משותף שיווקי. (המכירה דרך הסופרים הרגילים, מוכרים טלפונים, אז זה שימוש באותם ערוצים).

·        דוגמא כאשר חברת פז נכנסה לחנויות ילו - זה יותר כהגוונה אופקית

·        אבל במקרה של שטראוס ותמי 4 זה לא הגוונה אופקית כי זה אותם לקוחות קיימים.

 

ג.      הגוונה מורחבת

הכוונה לעסקים חדשים שלא קשורים לטכנולוגיה, למוצרים או לשווקים הקיימים שלה = תחום עסקי חדש

·        ללא תלות טכנולוגית או שיווקית לקווי מוצרים קיימים

·        לקוחות חדשים

·        זוהי לרוב ברירת המחדל,

o       ללא תלות טכנולוגית או שיווקית למצורים הקיימים וללא קשר לקוחות הקיימים.