bases for segmenting consumer markets בסיסים לפילוח שוקי צרכנים

בסיסי פילוח 

מודעות יופיעו
ברענון הדף הבא.

בסיס הפילוח -מחלקים את משתני הפילוח ל 4 קטיגוריות

1.     פילוח גיאוגרפי

·        פילוח גיאוגרפי - חלוקת השוק ליחידות גיאוגרפיות שונות, כגון אומות, מדינות, מחוזות, ערים או שכונות.

        אזור גיאוגרפי

   2.     פילוח דמוגרפי

·        פילוח דמוגרפי - חלוקת השוק לקבוצות על-פי  משתנים דמוגרפיים, כגון גיל, שלב במחזור החיים המשפחתי, שלב בחיים, מגדר, הכנסה, דור, מעמד חברתי, תרבות משנה

        למשל : ערבים, עולים, חרדים

3.     פילוח פסיכוגרפי

·        פילוח פסיכוגרפי - חלוקת הקונים לקבוצות שונות על-פי תכונות פסיכולוגיות ואישיות, סגנון חייהם או ערכים.

·        זהו פילוח פופולרי

·        פסיכוגרפיה = זהו מדע של השימוש בפסיכולוגיה ובדמוגרפיה בשביל להבין טוב ותר את הצרכנים.

        בפילוח פסיגכוני מחלקים את הקונים לקבוצות שונות על בסיס התכונות הפסיכולוגיות האישיות שלהם, סגון החיים או הערכים.


·        למשל:

        סגנון חיים אחד ממשתני הפילוח הכי פופולאריים

§        כלומר אם הבן אדם נהנתן והולך למסיבות, או איש משפחה, איש עסקים

·        לידיעה: אוכלוסיה בישראל מחולקת ל 8 סגנונות חיים. וחברות משתמשות בפילוח הזה.

        כי מעניין איזה סגנון חיים הבן אדם מנהל. הפרסומת צריכה להיות מותאמת לסגנון החיים. (אי אפשר לפנות לאיש עסקים שלא מבין הומור באופן הומוריסטי ובוטה)

        כלומר חשוב סגנון החיים שהאדם מנהל

4.     פילוח התנהגותי

·        פילוח התנהגותי - חלוקת הקונים לקבוצות לפי  ידיעותיהם את המוצר, גישתם כלפיו, השימוש בו או תגובותיהם למוצר

·        כלומר הזדמנות,תועלת,מעמד המשתמש, שיעור השימוש, שלב מוכנות הקניה, מעמד הנאמנות ועוד...

 

·        פילוח התנהגותי – בניגוד לשלושת הקודמים המשקפים תכונה של אנשים

·         פילוח התנהגותי מתייחס לאיך אנשים מתנהגים עם המוצר שלי.

o       כלומר האם הלקוחות נאמנים או לא נאמנים למוצר שלי.

§        למשל יש סוגי מוצרים שנמכרים בהנחה מיוחדת לבעלי לקוחות U 

·        המשתנה נקרא התנהגותי. כי זה לא משהו בבן אדם עצמו, זה איך שהוא מתנהג עם המוצר שלי.

o       למשל עמדה כלפי המוצר


הבהרה

לשים לב שיש שלושה מושגים שונים, רמות פילוח בסיסי פילוח (הנוכחי),  ומשתני פילוח

קישורים