ask price

ask price


הגדרה כללית

ask price זהו המחיר שהמוכר של הסחורה (אופציה) מוכן לקבל בשביל למכור את הפוזיציה (אופציה)

ברמה המעשית זהו המחיר שבו הקונה יוכל לקנות את האופציה. דהיינו זהו המחיר שאפשר לקנות את הלונג פוט / לונג קול

ask price הוא ההפך מ bid price 

קישורים