Accounting identity משוואת הזהות החשבונאית

משוואת הזהות החשבונאית
עקרון הרישום הוא משוואת הזהות החשבונאית שאומרת

נכסים = התחייבויות + הון עצמי

הרעיון הוא שבכל רישום של פעילות פיננסית כולשהי צריך לשמור על המשוואה. כלומר לכל פעילות פיננסית יש השפעה כפולה על המשוואה החשבונאית


ראו  מאזן - דוחות על המצב הכספי

נכסים

הגדלה

·        תקבול מזומנים

·        הגדלת לקוחות = מכירה באשראי

·        רכישת ניירות ערך

·        רכישת ציוד

·        רכישת פטנטים

הקטנה

·        תשלום מזומנים

·        גביה מלקוחות

·        מימוש נירות ערך

·        מימוש ציוד (עלות)

·        מכירת פטנטים

התחייבויות

הגדלה

·        הגדלת ספקים (קנייה באשראי)

·        הגדלת הוצאות לשלם ושונות

·        קבלת הלוואות

·        הנפקת אגח

הקטנה

·        תשלום לספקים

·        תשלום לזכאים

·        החזר הלוואות

·        פדיון אגח

הון מניות מתחלק לשתים

1

הגדלת הון מניות = הנפקת מניות

הקטנת הון מניות = פדיון מניות וגם רכישת מניות בחזר

2

הכנסות = הגדלה = הגדלת הכנסות (הקטנת הכנסות חובה)

הוצאות = הגדלה= הגדלת הוצאות (הקטנת הכנסות זכות)

הרעיון הוא שכאשר העסק מרוויח, הרווח שייך כולו לבעלים ולכן הוא מתווסף להשקעת הבעלים בהון העצמי.