אנרון וולדרקום הכרת מקרי תרמיות Enron and WorldCom

מקרי התרמיות של אנרון ווולדקום 


מניפולציות ידועות

ישנם מקרים של מניפולציות ידועות ששינו את את פני מדיניות החשבונאות והדוחות הכספיים. 

אגרון – רישום כוזב סעיף הכנסות

אנרון - היתה חברת אנרגיה מהגדולות בעולם.

אנרון הכירה מיידית בהכנסות מחוזי אנרגיה עתידיים שמכרה
ל-SPEs  אשר הוקמו על ידה ולא אוחדו בדוחותיה לפי כללי החשבונאות האמריקאיים.

הטעיה בדוחות – כ-2 מיליארד דולר

וולדקום

הדרך הפשוטה ביותר אך אחת הקשות לאיתור מניפולציות כספיות.:

  •       רישום הוצאה כהשקעה
  • ·   הוצאות הנובעות מעסקת המכירה (החזרת סחורה, אחריות וכו').
  • ·  שינוי שיטת פחת, 
חברת וורלדקום הייתה חברת התקשורת מהגדולות בארה"ב.

היא סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית.

40% מסך ההשקעות בשנת 2001 היו בעצם הוצאות

תפעוליות.

הטעייה של מיליארדי דולר בדוחות הכספיים.

הסבר מפורט על וודקום

בחברת וולדקום – התחילו ב 2011 לקטלג את  הוצאות מימון ותחזוקה שוטפות – כהוצאה השקעה בציוד ותשתית (כלומר נחשב בסעיף הוצאות מימון נדחות).

בדרך הזאת הרווח וסעיפי ההשקעה אשר הוצגו בדוחות הכספיים לשנת 2001 ולרבעון הראשון של שנת 2002 גדלו בהיקף משמעותי.

מובן שאסור להציג כך. הופרו עקרון  ההקבלה וגם עיקרון הגילוי המלא.

כלומר מה שצריך להבין הוא שדרך הצגת הנתונים שינתה את התמונה של החברות.

תוצאות ההטיה היו:

  • כנגד ההכנסות של החברה לא נזקפו הוצאות מכיוון שהם הוונו לציוד ותשתית
  • הרווחיות שהוצגה על ידי החברה עקב מהלך זה הייתה גבוה יותר, שכן הטיפול הלקוי הביא להקטנת ההוצאות השוטפות

מה קרה?

  • בדוח רווח והפסד הוצג רווח גבוה יותר מהרווח האמיתי של החברה(הוצאות הוונו בנכס=> לא היו בדוח רווח והפסד/ הרווח התפעולי גדל
  • בדוח תזרימי המזומנים לקחו את תזרימי מזומנים שלילים מפעילות שוטפת לפעילות השקעה – הדבר גרם שהצגת התזמ מפעילות שוטפת הייתה יותר גדולה בנוסף, 
  •  במאזן הנכסים היו יותר גבוהים. ומזה אפשר להבין שהיה גידול בעודפים (הון עצמי) עקב הגדלת הרווח בדוח רווח והפסד