ערך ספרים של מניה - net book value per share

 net book value per share

הסבר  net book value per share

ערך ספר של מניה הוא הון הבעלים הכולל מתחלק בין מניות רגילות במספר שהונפק לציבור.

(הערך החשבונאי הכולל של הון הבעלים מיוצג על ידי סעיף הון, קרנות ועודפים במאזן).

נוסחה


כך לדוגמא:

אם נקבל למשל 8.2 פירוש הדבר שהערך החשבונאי של 1 שח ערך נקוב בהון המניות של החברה היה היה 8.2