שולי הרווח התפעולי EBIT

שולי רווח תפעולי - EBIT

הסבר כללי 

שולי הרווח התפעולי EBIT הוא רווח לפני הכנסות או הוצאות אחרות, עלויות  מימון נטו, לפני מס ולפני סעיפים מיוחדים

נוסחה


הסבר

אם נניח שנקבל מספר של 0.2 פירש הדבר שמכל  1 שקל של מכירות 80 אגורות הולכים לכיסוי ההוצאות התפעוליות בעוד20 אגורות הן תרומה לרווח לפני הוצאות מימון, מס וסעיפים מיוחדים. 

כך אפשר לחשב גם את שולי הרווח הגולמי. 

שולי רווח גולמי


כך למשל אם נקבל את המספר 0.15 פירוש הדבר שעל מנת להפיק 1 שקלים בתמורה  ממכירות החברה השקיעה בממוצע  15 אגורות והיתרה בסך 85 אגורות משתמשת את הרחבה לכיסוי עלויות התפעולי והמימון וסעיפים אחרים.