יא. יחסי נזילות

יחסי יעילות - יחסים פיננסים

יחסי יעילות, liquidity ratios, אילו הם יחסים פיננסים הנגזרים מדוחות כספיים אשר משקפים את היכולת של הפירמה לעמוד בהתחייבויות שלה לזמן קצר.

פירוט יחסי יעילות 

המושג נזילות מתייחס ליכולת של הפירמה לעמוד במועד בהתחייבויות השוטפות שלה. 

פירעון הלוואות בנקאיות קצרות מועד או תשלומים לספקים ולשרויות מס דורשים מזומנים שמקורם בדרך כלל במימוש הרכוש השוטף של הפירמה: כגון גביית חייבים, מכירות מהמלאים, מכירות ניירות ערך קצרי מועד.

כלומר יחסי נזילות מודדים, ובאים לתת תשובה מה רמת הנזילות של החברה, באיזה מידה החברה תהיה מסוגלת לעמוד בהתחייבויות שלה.

ראו פירוט ערך נזיל

שימו לב שלערך נזיל ישנם שני פרמטרים מרכזיים:
  • ערך המימוש
  • זמן
יחס נזילות מכיל בתוכו (ראו דפי משנה מצד שמאל)
  • יחס שוטף
  • יחס מהיר
  • יחס דפנסיבי

יחס שוטף

סך נכסים שוטפים

סך התחייבויות שוטפות

 

 

 

יחס מהיר

מזומנים+בטוחות סחירות (שוטפות)+חייבים

סך התחייבויות שוטפות

 

 

יחס מהיר

סך נכסים שוטפים - מלאי - הוצאות מראש

סך התחייבויות שוטפות

 

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

להתחייבויות שוטפות

תז"מ מפעילות שוטפת

ממוצע ההתחייבויות השוטפות