יחס כיסוי ריבית - times interest earned

יחס כיסוי ריבית

times interest earned

 interest coverage ratio 

יחס כיסוי ריבית 

יחס כיסוי הריבית נועד לבדוק האם הרווח התפעולי מספיק לכיסוי תשלום הוצאות המימון. 

יחס הכיסוי מראה באיזה שיעור יכולים לרדת רווח הפירמה מבלי שתפגע היכולת לשלם את הריבית. 

יש להבין שהוצאות המימון משולמות מתוך הרווח התפעולי ומהכנסות אחרות לפני מס.

במילים אחרות: יחס הכיסוי מאפשר לשפוט אם הפירמה "לוקחת על עצמה" יותר  מידי הון זר

חישוב יחס כיסוי ריביתיחס כיסוי כולל

יש לשים לב שהיום החברות מעדיפות לחכור או לשכור מבנים וציוד במקום לרכוב אותם.

כמו כן יש להבין  שדמי החכירה או השכירות לא מצויינים במפורש בדוח רווח והפסד אבל הם מופיעים בביאורים לדוחות הכספיים.

לפיכך יש מקום לחשב את יחס הכיסוי הכולל אשר מביא בחשבון גם את כל התשלומים הקבועים שהפירמה נוטלת על עצמה (לרוב מדובר בהוצאות מימון ודמי חכירה ושכירות).