יב. יחסי מבני ההון leverage ratios

יחס מבנה ההון

קבוצת יחסי מבנה ההון הם יחסים פיננסים.

יחסי מבנה ההון  מבטאים את היחסים בין הון עצמי להון זר בסך אמצעי המימון של הפירמה. יחסי מבני הון  יחסים אלה משקפים, בין השאר, את יכולת הפירמה לעמוד בהתחייבויות שלה לזמן ארוך.

יחסי מבני הון מבטאים את מבני ההון של הפירמה ומשקפים את יתרת החובה והנזילות לטווח הארוך. 

מבנה ההון של הפירמה משפיע על מידת הסיכון שהפירמה נוטלת על עצמה ועל הרווחיות שלה
במבנה ההון מבחינים בשני מרכיבים
  • הון עצמי- הון בעלי המניות המושקע בחברה
  • הון זר – הון הלוואות- הון אשר שייך לנושי החברה כגון הלוואות לזמן קצר וארוך, אגרות חוב, זכאים, חוב לבנקים וכד'. 
ההון העצמי של הפירמה משמש ככרית ביטחון להבטחת חובות הנושים. –  מובן מאליו שבבעלי הפירמה יתקשו לפנות למלווים או למכור אגח אלא אם הוכיחו את הרצינות שלהם על ידי השקעה עצמית נאותה בהון הפירמה. 

יחסי מבני ההון מכילים בתוכם
  • מנוף פיננסי
  • הון זר לסך הנכסים
  • הון עצמי לסך נכסים
  • יחס כיסוי
אפשר לקרוא על כך יותר בדפי המשנה מצד שמאל. 

הון עצמי לסך נכסים (=הן עצמי ביחס למאזן)

סך הון עצמי

סך נכסים

 

 

הון זר לסך נכסים (הון זר ביחס למאזן)

סך התחייבויות

סך נכסים

 

 

מנוף פיננסי = הון זר להון עצמי

סך התחייבויות

סך הון קרנות ועודפים

 

 

התחייבויות לזמן ארוך לסך נכסים

התחייבויות לזמן ארוך

סך נכסים

 

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לסך ההתחייבויות

תז"מ מפעילות שוטפת

ממוצע ההתחייבויות

 

 

יחס כיסוי הריבית

רווח תפעולי לפני הוצאות מימון

הוצאות מימון


עוד על מבנה ההון

אם אחוז ההון הזר גבוה מאחוז ההון העצמי אז

·        מצד אחד יש יותר סיכוי לרווחיות יחס להון העצמי

·        רמת סיכון יותר גבוהה

·        רמת מינוף גבוהה משתלבת עם התשואה עם התשואה על ההון

שאלה לדוגמא על יחסי מבני הון

בתוך המאזן, בצד ההתחייבויות יש התחייבויות ויש הון עצמי.

חברה א' מאזן

1.     נכסים 10000

2.     התחייבויות 600

3.     הון עצמי 4000

סה"כ 1000 מכל צד

חברה ב' מאזן

חברה אחרת התחייבויות 900, הון עצמי 100  נכסים 1000

ואז נשווה מה זה אומר?

כאמור, יחסי איתנו פיננסית באים למדוד את הפרופורציה בין ההתחייבויות של החברה, לבין ההון העצמי.

·        התחייבויות = כלפי גורמים חיצוניים (ספקים, עובדים, רשויות המס)

·        הון עצמי  = התחייבויות כלפי בעלי המניות.

ככל שהחלק של ההון העצמי לעומת ההתחייבויות גדול יותר, החברה יותר איתנה מבחינה פיננסית. כי יש לה נטל יותר קטן של התחייבויות.

ככל שמשקל של הון זר גדול יותר אז הנטל שמוטל על החברה גדול יותר.

·        מצד אחד אפשר להגיד שרוב העסקאות שבוצעו בשנים האחרונות הן עסקאות שמבוססות על הון זר