עקרונות חשבונאות - מאפיינים איכותיים

מאפיינים איכותיים - עקרונות חשבונאיים 


1.      רלוונטיות

באופן מעשי עקרון הרלוונטיות אומר שיש  להציג את הנכסים בשווי שוק. כלומר הדוח הכספי כמה שיותר קשור למחירים העדכניים.

דוגמא לרלוונטיות

כאשר בונים דוח כספי אנחנו רוצים שהנתונים יהיו כמה שיותר עדכניים,

·        נניח שקנינו נכס לפני 20 שנה מיליון שקל. היום שווה 100 מיליון שקל.

·        אם רוצים להיות רלוונטיים צריך לבחור 100  מיליון  - המספר העדכני ביותר.

2.     מהימנות 

על הדוחות הכספיים להכיל מידע מהימן שניתן להסתמך עליו.

הסבר ודוגמא למהימנות

מהימנות פירושו שנותנים את הנתונים הכי מהימנים שאפשר, כאלה שהכי קשה להתווכח איתם

·        נניח לפני 20 שנה נקנה נכס במיליון שקל ואבל היום הוא שווה 100 מיליון.

·        אין ספק שהמיליון יותר מהימן. אי אפשר להתווכח. (אבל לא רלוננטי)

בעבר

בעבר הנטייה הייתה שמהימנות יותר חזקה מרלוונטיות. תמיד שמתלבטים יש להעדיף מהימנות.

אולם לפי IFRS  יש שאיפה חזקה לרוולנטיות הכל בשווי שוק, דבר שעלול ליצור בעיות של הטיות.

3.     השוואתיות  - יכולת השוואה

השוואה לדוחות קודמים: כל הדוחות והביאורים כוללים מספרי השוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת (כך לדוגמא בדוח רבעוני מנוטרלת בעיית העונתיות).

כל החברות מדווחות באותה דרך: הדוחות ערוכים באותה מתכונת כמו דוחותיהן של חברות אחרות (מאפשר השוואה בין חברות).

·        ההשוואה בין חברות שונות מתאפשרת מכיוון שכל החברות עורכות את דוחותיהן על פי סט כללי חשבונאות מוגדר (כללים ישראלים, אמריקניים או בינלאומיים).

דוגמא: כך למשל, כאשר לוקחים 4 חברות בנייה באותו תחום, אפשר להסתכל עליהן ולהשוות. מי יותר רווחי/ יותר הלוואות.

·        אם לא היו כללים לא הייתה יכולת להשוות בין משהו למשהו

·        חשיבותה כללים היא עליונה. בלי הכללים אין דוחות כספיים.

4.     עקיבות - עקביות

– אם לא נאמר אחרת (הצגה מחדש או שינוי שיטה/אומדן) מניחים כי החברה מיישמת מדיניות חשבונאית עקבית בכל התקופות המוצגות, כלומר פועלת בכל שנה על פי אותם כללי חשבונאות (בד"כ מוסיפים בתחילת ביאור המדיניות החשבונאית אמירה בנושא).