תקינה בינלאומית (ישראלית) לעומת תקינה אמריקאית

סוגי תקינה שונים לדיווח על דוחות כספיים


מה זה IFRS - International Financial Reporting Standards

IFRS זהו מונח כולל למערכת תקנים, המונה כ- 40 תקני חשבונאות, מלווים בהבהרות,International Accounting Standards Board -  שאומצו או פורסמו על-ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. (IASB) –

תקנות והבהרות אלו כוללים:

·         תקני דיווח כספי בינלאומיים - Standards (IFRS) International Financial Reporting  המפורסמים על ידי ה IASB

·        תקני חשבונאות בינלאומיים International Accounting Standards (IAS)  - פורסמו על ידי המוסד הקודם ל(IAS), ואומצו על ידו

·        הבהרות שנקבעו על-ידי הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי  בינלאומיים International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) או על - ידי הוועדה לפרשנויות שקדמה להן (SIC)

 

בארץ התקינה היום מבוססת על התקינה הבינלאומית

מאפייני עיקריים של התקינה הבינלאומית :

התקינה הבינלאומית מבוססת עקרונות/כללים  Principle-based  וזאת להבדיל מהתקינה האמריקאית שהינה מבוססת חוקים (Rules-based).

1.     התקינה הבינלאומית היא מבוססת כללים , PRINCIPLE BASED  מה שאומר שהיא גמישה ומאפשרת שיקול דעת, יחד עם זאת היא מאפשרת כר נרחב לפרשנויות ולמניפולציות חשבונאיות .

זאת בניגוד
לגישה האמריקאית מבוססת חוקים 
RULE BASED הנוקשה (אך עם זאת ניתנת למניפולציות)

2.     התקינה הבינלאומית מעדיפה את קריטריון הרלבנטיות על פני קריטריון המהימנות, העדפה באה לידי ביטוי בעיקר בשערוך נכסים כלומר הצגה הנכסים לפי שווי ההוגן (רלבנטיות) שלהם ולא על פי עלותם המופחת (מהימנות)  אפשרות הפוגעת במהימנות לטובת הרלבנטיות .

   מאזן בתקינה הבינלאומית

המאזן הוא למעשה הדוח הכספי העיקרי וזאת בגלל ההצגה של מרבית הנכסים לפי שווי הוגן , ומכאן שההון העצמי הופך רלבנטי יותר ובעל משמעות כלכלית רבה יותר.

  

על מי לא חלים כללי IRFS

חברות דואליות", שהחילו על עצמן את "כללי הרישום הכפול" על פי חוק ניירות ערך, ואשר דוחותיהן הכספיים ערוכים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל )למשל: חברת טבע, המדווחת לפי כללי חשבונאות אמריקאיים US GAAP) )