אילוצים שיש על המידע בהכנת דוחות כספיים - Financial Principles Constraints

אילוצי שיש על הידע החשבונאי (דוחות)

בהמשך

בהמשך

1.     עלות – תועלת – חשוב

כאשר קובעים תקנים חשבונאיים לוקחים בחשבון את אילוץ העלות-תועלת. הרעיון המרכזי הוא שכאשר קובעים תקן חשבונאי חדש הרי שהעלות ליישם אותו להיות תהיה יותר גבוהה מהתועלת שאפשר להפיק ממנו.

2.      מהותיות

מהותיות – קשורה לתהליך הפקת הדוח.

 אילוץ המהותיות נותן להנהלת החברה (לרואי החשבון) חופש מסוים ושיקול דעת מסויים כאשר מיישמים את כללי החשבונאות.

כך למשל, במקרים בהם מדובר בהשפעה קטנה שלא אמורה להשפיע על קבלת החלטות בנוגע לחברה אזי כאשר החברה יכולה להחליט מה לעשות אותה. 

·        כך  למשל אם , התגלתה טעות קטנה ניתן לתקן אותה בשנה הבאה במקום לערוך את כל הדוח מחדש.

לעתים ניתן לקרוא על כך בביאורים 

3.      שמרנות - מושג חשוב להבנה 

השמרנות היא עקרון כללי שקובע שיש להכיר קודם בהפסד - כאשר כאשר קיימת סבירות שייגרם  ומצד שני יש לדחות את ההכרה ברווח עד שהוא התממש.

 כלומר, במקרה שנוצר הפסד הוא יוכר מיידית, בעוד שכאשר נוצר רווח הוא יוכר רק כאשר מימושו וודאי.

 דוגמא בולטת ביותר ליישום של כלל השמרנות היא המלאי המוצג לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.

 

4.      ענפים מיוחדים

ישנם ענפים שמקובל בהם כללים מיוחדים.

למשל חברות תשתית בנקים ועוד.

כאשר מקובל שהדוחות הכספיים בענף מסוים ינהגו לפי כללים מסוימים אז יש לנהוג על פיהם. (למשל ההוראות של המפקח על הבנקים).