העקרונות החשבונאים המקובלים - Accepted Accounting Principles

עקרונות חשבונאיים מקובליםהעקרונות החשבונאים (הכרה ומדידה) הם למעשה מהווים קווים מנחים לחשבונאות ולחשבונאי בנוגע להכנת הדוחות הכספיים (וכמובן להבנתם)

1.     העלות ההיסטורית - Historical Cost

עקרון העלות ההיסטורית- קובע כי כאשר מדווחים בחשבונאות צריך להעריך ולרשום ‫נכסים, התחייבויות,הכנסות והוצאות על פי עלות ההיסטורית.

עלות היסטורית ‫הכוונה הסכום ששולם תמורת ההתחייבות

לפי העיקרון הזה ברגע שרושמים פריט בדוחות לפי העלות אז הוא  הוא ימשיך להיות רשום בסכום הראשוני שנכתב המקורי לאורך כל ‫הדוחות

החיסרון הבסיסי של העלות ההיסטורית הוא שיישומו עלול ‫לפגוע ברלוונטיות. - ובגלל זה בתקינה הבינלאומית (וישראל בתוך) משתמשים פחות בעיקרון הזה. 

במילים אחרות

הרעיון העיקרי הוא שהנכסים יופיעו בדוח בעלות המקורית שבה הם נרכשו (בניכוי פחת נצבר = עלות מופחתת ) ולא בשווי שלהם בתאריך המאזן. בד"כ נראה הסבר בביאור המדיניות החשבונאית על מלאי ורכוש קבוע.

יש שים לב שזה פחות מקובל היום בארץ, מקובל יותר עקרון הרלוונטיות.  

2.     ההכרה בהכנסה / מימוש ההכנסה - חשוב  Revenue Recognitio

עקרון ההכרה בהכנסה מסביר את הקריטריונים לקביעת הזמן  שבה מתממשת/ נוצרת הכנסה לפירמה ושיש להכיר בה. 

כלומר הרעיון הכללי ביותר הוא בנוגע לשאלה כיצד לרשום את ההכנסות וההוצאות.

עיקרון ההכנסה קובע שהכנסה מתממשת ויש להכיר בה במועד בו גם מסתיימת הפעילות שכרוכה בהכנסה וגם כשהתמורה שהחברה צריכה להתקבל (שיודעים בדיוק כמה זה עולה וכמה יתקבל בחזר)

הסבר נוסף

כלומר השאלה העיקרית היא  מתי מותר לחברה לרשום הכנסות בדוחות הכספיים.

באופן כללי ביותר צריך שההכנסה תרשם בדיוק בזמן שהיא הופקה.

3.     הקבלת הוצאות עם הכנסות -Matching Principle 

הרעיון קובע כי כאשר מכירים בהכנסה והיא מדווחת אזי מותר/צריך להכיר ולדווח באותה ‫תקופה על כל העלויות שנגרמו ועזרו ביצירת אותה הכנסה.

הסבר נוסף

כלומר בכל תקופה חשבונאית מוכרות כל ההוצאות הקשורות להכנסות אותן הן יצרו באותה תקופה  (גם אם לא הוצאו בפועל במהלכה). דוגמאות לכך ניתן למצוא במקומות רבים בדוחות: הפחתת רכוש קבוע,  

4.     הגילוי המלא - חשוב Full Disclosure 

‫עקרון הגילוי המלא קובע כי הדוחות הכספיים יכללו בתוכם את כל מה שצריך בשביל שהשמקיע סביר יוכל לקרוא ולהבין ולקבל החלטות מושכלות.

בכלומר יש חובה לתת גילוי מקיף ומלא בדוח הכספי לכל מידע מהותי (גם לא כספי) שיכול להשפיע על קבלת החלטות של המשתמשים בדוח.

בביאורים חייבים לכתוב את כל מידע נוסף עבור הפריטים ‫שבדוחות הכספיים אשר נחוצים לקוראי הדוחות לצורך קבלת החלטות. מידע זה ‫מתייחס גם לאירועים רלוונטיים שהתרחשו לאחר תאריך הדוחות הכספיים או לפני ‫התאריך בו אושרו לפרסום.

5.     שיטת הערכה מחדש

‫בהתאם לשיטת זאת הרי שנכס קבוע שניתן למדוד את ‫השווי הוגן שלו ההוגן באופן מהימן צריך להיות מוצג בסכום משוער (שוויו ההוגן במועד הערכה מחדש) ‫בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן , ובניכוי הפסדי מירידת ערך שנצברו לאחר מכן

החיסרון הבסיסי של שיטת הערכה מחדש היא שיישומה עלול ‫לפגוע במהימנות.