2. הנחת עסק חי - The Going Concern Assumption

הנחת עסק חיי
עסק חי הסבר כלי

הנחת עסק חי הוא הנחה מרכזית שעליה מדווחים הדוחות הכספיים – החברה נחשבת ככזאת אשר אשר הפעילות שלה תמשך גם בעתיד באופן שדומה לעבר. כלומר שהחברה ממשיכה לפעול

רואה חשבון צריך להבהיר את דעתו בדוחות על קיום הנחת עסק חי. שתי הסיבות העיקריות הן

1.     אם יש חשש שמדובר בעסק חיי אז כל הנתונים הכספיים נקראים באופן שונה.

2.     כאשר יש חשש שהחברה היא לא עסק חיי אז הכללים לעריכת הדוחות משתנים (לעיקרון העלות ההיסטורית אין משמעות וכל הנכסים וההתחייבויות צריכים להופיע בערכי המימוש שלהם)

את סימני האזהרה בדבר עסק חיי רואה החשבון צריך לקחת גם מהדוחות וגם ממקורות אחרים.

רעיון עסק חי הסבר נוסף

הנחת עסק חיי אומרת שמבחינת המדידה החשבונאית: התאגיד (הפירמה) ימשיך להתקיים ולפעול לתקופת זמן בלתי מוגבלת (או ארוכה דיה בשביל לבצע את התוכניות, ולמלא אחר ההתחייבויות) 


הנחת הבסיס היא כי ישות המציגה דוחות כספיים על פי כללי החשבונאות המקובלים היא עסק חיי.

כלומר אם אין נתונים אחרים שמוכיחים את ההפך אז מניחים שהיחידה העסקית תמשיך להתקיים ולפעול בעתיד הנראה לעין. ולא צפוי שום פירוק בטווח הזמן שנדרש לה בשביל לבצע את הפעולות שלה המתוכננות בכדי לפרוע את התחייבויות שלה.

במילים אחרות ישנה הנחה כי החברה תמשיך להתקיים בעתיד הנראה לעין כך שמתאפשר לערוך את דוחותיה על בסיס צבירה.

 ברוב החברות אין בעיה ולכן לא נראה לכך אזכור. לו הייתה בעיה היינו רואים ביאור והפניית תשומת לב בדוח המבקרים.

הדוגמא הבולטת להשפעת ההנחה הזו היא הפחתת רכוש קבוע על פני מספר שנים. 

כמעט כל השיטות החשבונאיות על הנחת המשכיות העסק החי

כלומר כפי שצויין, באופן מעשי מניחים עסק חיי בחוקי החשבונאות. למשל:

·        מבחינים בדוח מאזן בין רכוש שוטף לרכוש שלא שוטף או בין התחייבויות שוטפות לבין התחייבויות לא שוטפות

·        חישוב הפחת – שאורך חייו ארוך ומפחיתים אותו על גבי שנים

סימני אזהרה לעסק חיי - סימנים כללים

ישנם סימנים מקובלים המתייחס ליכולת התאגיד העסקי להמשיך לפעול כעסק חיי

·       הפסדים תפעולים מהותיים ורצופיים

·        תזרים מזומנים שלילי לאורך זמן

·        מימון השקעות באמצעות אשראי לזמן קצר במקום לטווח ארוך (שאז התנאים יותר טובים - סימן שלא נותנים לחברה אשראי לטווח ארוך)

·        מימוש נכסים לא שוטפים לשם פירעון ההתחייבויות השוטפות (משיגים את הכסף על ידי מימוש נכסים)


גילוי דעת 58 של העסק החי של לשכב רואי החשבון בישראל משנת 1994

עוסק בחובה של המבקרים החיצונים (רואי חשבון חיצוניים) לבדוק האם הפירמה תמשיך ותתקיים


סימנים לעסק חי - מתוך קורס מבוא לחשבונאות אוניברסיטה פתוחה

1.     גירעון בהון עצמי – כלומר סך ההתחייבויות עולה על הרכוש כלומר הון מניות + עודפים קטן מאפס.  במצב כזה אין רשת ביטחון כספית

·        יש לשים לב שאפשר לזייף למשל כשמעריכים את ההוצאות של החברה בחוסר ומכאן נובע שהרווחים גדלו.

·        מדד טוב הוא מנוף פיננסי

·        באופן מעשי יש לבדוק גירעון בהון העצמי – יש לבדוק שהון מניות ועוד רווחים נותן מספר חיובי – מספר שלילי זהו מצב סופני לחברה 

2.     גירעון בהון חוזר

·        גרעון בהון חוזר הכוונה שכל ההתחייבויות השוטפות הוא גדול מהרכוש השוטף (נכסים שוטפים) - פירוש הדבר נזילות בעייתית, קושי בתשלום,  (נמדד גם על ידי יחס שוטף, יחס מהיר)

·        הון חוזר = נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות

·        חברות שפשטו את הרגל נטו להיות עם הון חוזר נמוך למדי

o       באופן מעשי גרעון בהון החוזר – בודקים את הנכסים השוטפים (מזומן+ לקוחות+ מלאי) שגדולים  מההתחייבויות לזמן קצר- מספר שלילי יגיד שהחברה עלולה להקלע למצב שבו אין לה אפשרות לפרוע את החובות שלה (אם תממש את הרכוש קבוע מהירות, הדבר עלול להביא להפסדים)

o       בנוסף יחס שוטף לא נמוך מידי (קטן מאחד זה כבר מתחיל להיות נמוך), כנל לגבי יחס מהיר. כלומר כמה משאבים נזילים יש לחברה כדי לשלם את ההתחייבויות לזמן קצר

3.     פיגורים בפירעון התחייבויות

·        יתכן גם שמועדן הפירעון הגיע או יגיע בזמן הקרוב ואין תחזית סבירה שיהיה אפשר לפרוע  את החובות בזמן הקצר.

·        מדדים לדוגמא:

·   יחס אורך נשימה – כמה זמן העסק ימשיך לפעול על בסיס הנכסים הנזילים שקיימים

·        יחס תזרים מזומן מפעילות שוטפת להוצאות מימון

·        ועוד

4.     הסתמכות מופרזת על אשראי לטווח קצר למימון רכוש קבוע

·        לרכוש קבוע יש הוצאות קבועות והוא גם לא יכול להתממש באופן מידיי (נזילות נמוכה)

·        התחייבויות לזמן קצר צריכות שיהיה מולן נכסים שוטפים שיוכלו לפרוע אותם

·   הבעיה היא שאם רוכשים באמצעותן נכסים קבועים אז יש תלות לא טובה בין ההכנסות שיופקו מהנכסים האלה בשביל פירעון התחייבויות

·        באופן מעשי לא כדאי להסתמך יותר מידי על התחייבויות לזמן קצר למימון רכוש קבוע – זאת בגלל שההכנסות מהרכוש הקבוע יושגו על פני זמן ואילו ההתחייבויות לזמן קצר ישולמו בזמן הקרוב. (את הוצאות המימון נראה בדוח רווח והפסד ונוכל להעריך את גודלו יחס למכירות).

5.     תביעות משפטיות שעשויות לפגוע בהמשך הקיום של החברה

·        אם יהיו תביעות שבית המשפט יאשר אז העסק עלול לא להיות מסוגל להמשיך בקיומו

6.     הפסדי הפעלה כבדים

·        אם החברה מפסידה יותר מידי אז היא עלולה לא להיות מסוגלת לפרוע את החובות שלה

·        מדד יחס הרווח הנקי למכירות

·        מדד התשואה לסך הנכסים

·        מדד התשואה על ההון העצמי

·        באופן מעשי יש להסתכל בדוח רווח והפסד האם יש הפסד תפעולי ואם כן בכמה הוא עומד ביחס למכירות –לבדוק שאין הפסדי הפעלה כבדים מידי

·        בנוסף, יש יש להסתכל דוח רווח והפסד על הוצאות הנהלה וכלליות ולראות לא מדובר על אחוז גבוה מידי אם כן זה בזבוז בהוצאות ההנהלה

·        להסתכל על הוצאות מימון, ולבדוק כמה אחוזים זה מהמכירות. אם גדולים מידי אז מדובר על רגישות מוגזמת לשערי הריבית ועל מנוף פיננסי מוגזם

·        להסתכל על מחזור מלאי ועל מחזור לקוחות, ביחס למקובל בענף. מחזור מלאי ומחזור לקוחות נמוכים מידי מעידים על קושי בגביית כסף מהלקוחות, או ירידת מחירים גדולה וכד'.

7.     תזרים  מזומנים שלילי מפעולות שנעשות

·        לעתים קורה במקביל להפסדי הפעלה כבדים (לא בהכרח כי למשל הרווחים יכולים להיות שלילים בגלל הוצאות פחת גדולות אבל תזרים המזומנים שלא קשור לפחת עשוי להיות חיובי)

·        מדד: תזרמי המזומנים מפעילות שוטפת למכירות תקופתיות

·        תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לסך כל המאזן

8.     יחסים פיננסים בדוחות אשר מעידים על קשיים מהותיים

·        מחזור חובות הלקוחות – לא רצוי שסכום חובות הלקוחות יעלה בכל תקופה על יחס סביר מהמכירות

·        מחזור מלאי – מחזור איטי משמעותו השקעה מותרת של הון במלאי, ומחזור מהיר מגדיל את הרווח

9.     סימני אזהרה נוספים שניתן לשאוב ממקורות הנוספים לדוחות הכספיים 

למשל הורדת דירוג אגח