2ב. דוח על הרווח הכולל Statement of Comprehensive Income

דוח על הרווח הכולל (עדכונים לפי התקינה הבינלאומית)

דול על הרווח הכולל

דוגמא: דוח על הרווח הכולל לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2013

רווח לתקופה

70

זה מתוך הדוח רווח והפסד

רווח כולל אחר – עליית ערך רכוש קבוע

300

נתון נוסף שנמצא בשאלה

רווח כולל לשנה

370

 

(כאשר הולכים לדוח יעוד רווחים הרווח הכולל הוא מדוח רווח והפסד ולא מדוח רווח והפסד כולל)

דוגמאות לרווח כולל אחר

·        שינויים בערכם של פריטי רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים לגביהם מיושם מודל השערוך

·        רווחים והפסדים שלא מומשו מניירות ערך זמינים למכירה

·        רווחים והפסדים הנובעים מתרגום דוחות של חברות מוחקות שטבע הפעילות שלהם שונה ממטבע הפעילות של החברה

רווח והפסד אקטוארים בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה