3. דוח על השינויים בהון העצמי statement of changes in shareholders’ equity

דוח על השינוים בהון העצמי 

הדוח מפרט את השינויים בהון העצמי של ישות חשבונאית במהלך התקופה.

 המדווחת (בדרך כלל שנה או רבעון).


הדו"ח מהווה את חוליית הקישור שבין ‫דו"ח רווח והפסד ובין המאזן

מבנה כללי

הון עצמי תחילת שנה

X

י.פ. מהמאזן

הנפקות

X

 

רווח (הפסד) השנה

X

רווח מדוח רווח והפסד

דיבידנד

X))

 

הון עצמי לסוף שנה

X

יתרת סיום מהמאזן

 

למשל

הון עצמי תחילת שנה

13

י.פ. מהמאזן

הנפקות

2

 

רווח (הפסד) השנה

6

רווח מדוח רווח והפסד

דיבידנד

(1)

 

הון עצמי לסוף שנה

20

יתרת סיום מהמאזן