2א. דוח רווח והפסד - profit and loss statement

דוח רווח והפסד (הראשי) - דוחות כספיים


באופן כללי

‫דוח רווח והפסד מציג את תוצאות פעילות החברה לתקופת זמן מוגדרת (רבעון, חצי שנה, תשעה חודשים או שנה).

·        הדוח עונה על השאלה מה תוצאות הפעילות העסקית בתקופה מסוימת (רבעון/ שנה..)

המטרה של הדוח

המטרה של דוח רווח והפסד שונה לגמרי מהמאזן.

בעוד המאזן עונה על השאלה מה מצבנו ליום 31.12.2013 הרי שדוח רווח והפסד עונה על השאלה מה תוצאות הפעילות של שנת 2013

·        כלומר מדובר בתוצאות הפעילות בתקופה מסוימת (להבדיל ממצבנו ליום מסוים)

כלומר התשובה לשאלה: מה תוצאות הפעילות בתקופה מסוימת (רבעון/ שנה..) 

שלוש אפשרויות לתשובה

·        הרווחנו

·        הפסדנו

·        או שאנחנו בדיוק באפס

 

על הדוח רווח והפסד

הדוח ‫מציג את הסכומים שהתקבלו בתמורה למכירת הסחורות / ‫מתן השירותים או כל הכנסה אחרת וכן את כל ההוצאות ‫והעלויות, שהיו כרוכות בפעילות החברה.

הדוח עובד לפי עיקרון ההקבלה : משווים הכנסות מול הוצאות.

·        אם ההכנסות גדולות מההוצאות יש רווח

·        אם ההכנסות קטנות מההוצאות יש הפסד

(באופן כללי בדוח רווח והפסד אין נכסים, אין התחייבויות) מה שמעניין זה הכנסות והוצאות.

הערות על הדוח - כל שנה מתחילים מאפס.

שנת 2012 – הכנסות פחות הוצאות ...

שנת 2013 פותחים אותה מאפס. כל ההכנסות 2013 כל ההוצאות של 2013 וזאת בשונה מהמאזן שמציג את מצב העסק לזמן מסוים. כלומר נכנסים, התחייבויות הון עצמי שממשיכים משנה לשנה. 

מבנה הדוח לדוגמא

השורה התחתונה של הדוח (רווח נקי) עוברת למאזן, לסעיף העודפים.

זהו הרווח הכולל של התקופה. 


[א1] מכירות, נטו

100

= מכירות ברוטו פחות הנחות/ החזרות ללקוחות

החלק הגולמי

(הוצאות ישירות)

עלות המכר

(60)

=מלאי פתיחה פחות קניות, נטו פחות מלאי סגירה

רווח גולמי

40

 

 

 

 

 

הוצאות המכירה והשיווק

(10)

הוצאות פירסום וקד"ם

הוצאות שכר

הוצאות עמלות

הוצאות נלוות

אחזקות רכב סוכנים

הוצאות מכירה

החלק התפעולי

(הוצאות עקיפות)

הוצאות הנהלה וכלליות

(20)

הוצאות משפטיות ומקצועיות

הוצאות שכר-הנהלה

הוצאות פחת רכוש קבוע

הוצאות אחזקה

הוצאות נלוות הנהלה

מיסים ואגרות הנהלה

הוצאות מחקר ופיתוח

(5)

 

הכנסות אחרות/ הוצאות אחרות, נטו

 

רווח מהנפקת חברת בת

עליית ערך נדלן להשקעה

הפסד ממכירת ציוד, מכונות, רכב

רווח תפעולי

5

 

 

 

 

 

הכנסות/הוצאות מימון

(1)

הכנסות ריבית, רווח ממכירת השקעות סחירות, רווח מימוש השקעות

החלק האחר

(הוצאות עקיפות)

הוצאות/הכנסות מפריטים מיוחדים

3

 

רווח לפני מס

7

 

מיסים על ההכנסה

(3)

 

רווח מפעילות נמשכת

4

 

 

רווח(הפסד) מפעילות שהופסקה (לאחר מיסים)

1

 

 

רווח לתקופה

3

 

עובר למאזן – לעודפים


פירוט סעיפים של דוח רווח והפסד

הוצאות מכירה (עלוות עקיפה)

‫כל ההוצאות ‫האמורות להגדיל ‫את המכירות

·        ‫פרסום, עמלה ‫לסוכני מכירה, ‫משכורת אנשי מכירות, ‫הובלה ללקוחות

‫הוצאות ‫הנהלה וכלליות (עלות עקיפה)

‫כל ההוצאות ‫הקשורות לניהול ‫כללי וסדיר של ‫העסק

·        ‫חשמל, טלפון, ‫משכורת עובדים ‫משרדים, ביטוח,‫מיסים עירוניים

‫הוצאות מימון (עלות עקיפה)

‫הוצאות הקשורות ‫להשגת כסף ‫או אשראי ‫לפעולות שוטפות

·        ‫הוצאות ריבית, ‫עמלות בנקאיות, ‫הנחות מזומן שנתנו

 

טכניקת בניית דוח רווח והפסד

אחרי שבונים את מאזן מתחילים לבנות דוח רווח והפסד

הדוח נבנה מלמעלה למטה.

דוח המאזן נבנה בשיטה רב שלבית.

·        הכנסות ממכירות

·        עלות מכירות

·        רווח גולמי.

·        הוצאות מחקר ופיתוח..

·        ..

·        ..

·        רווח תפעולי

·        רווח לפני מס

·        רווח נקי.

 

הקשר בין המאזן לבין דוח רווח והפסד: סעיף העודפים

·        עודפים יתרת פתיחה (נמצא במאזן של שנה שעברה = עודפים שהתחלתי את השנה הנוכחים)

·        +רווח השנה/ או הפסד השנה

·        = עודפים יתרת סגירה.

ככל שמרוויחים יותר העודפים במאזן גדלים.

·        למשל בדוח המאזן 31.12.2010 יש עודפים 7000

·        בשנת 2011 החברה הרוויחה 500 שקל רווח נקי (דוח רווח והפסד)

·        עודפים במאזן 31.12.11 העודפים במאזן יהיה 7500

עודפים זה סעיף חשבונאי. זה לא קשור למזומנים, זה לא שיש כסף באיזה שהוא מקום. למעשה

סעיף העודפים =יתרת רווח שלא יועדה הוא מייצג את כל הרווחים שנצברו בחברה מיום הקמתה ועד לתאריך המאזן אשר לא חולקו לבעלי המניות שלה.