7. קשרים בין דוחות כספיים

קשרים בין כל הדוחות הכספיים 


כאשר צריך להכין דוחות כספיים – כדאי להקפיד על סדר הכנה נכון.

המוסבר כאן מסביר את הקשר בין הדוחות כאילו שאתם אלה שבונים את הדוחות. 

כדי להסביר טוב יותר את הקשר בין הדוחות. 


1.     ראשית רושמים את הפעולות באמצעות הצגת הזהות החשבונאית ל31.12.00

2.     דוח על הרווח הכולל = דוח רווח והפסד

מתחילים בדוח על הרווח הכולל (דוח רווח והפסד)

וממנו מקבלים הרווח הנקי לתקופה

דוח רווח והפסד יורכב אך ורק באמצעות נתונים שלקוחים מטור רווח והפסד מטבלת הזהות החשבונאית

3.     ממשיכים לדוח יעוד רווחים

בדוח הרוח הנקי לתקופה משתמשים בדוח יעוד רווחים וזאת בשביל לקבל את היתרה לסוף השנה

בדוח רווח הנקי משתמשים רק בנתונים מטור יתרת הרווח בתוספת הרווח הנקי מדוח רווח והפסד

 

4.     מסיימים בדוח על המצב הכספי – מאזן

את סעיף היתרה לסוף שנה מדוח יעוד רווחים יש לשים בסעיף יתרת הרווח בהון העצמי במאזן

משתמשים בכל הטורים שלא השתמשנו להכנת מאזן  ומוסיפים את יתרת הרווח מדוח יעוד רווחים.

 הסבר נוסף

לכל בורסה יש את האתר שלה.

טכניקת בניית דוחות

·        מקבלים רשימה של סעיפים דוחות כספים

·        בונים  את המאזן. בשלב הנכסים צריך להחליט מה נכס שוטף, מה לא שוטף. אחרי שסיכמנו יצא לנו מספר צד ימין

·        צד שמאל התחייבויות, מחליט מה שוטף מה לא שוטף, הון מניות עודפים פלאג נמבר

דוח רווח והפסד מסיים אותו כאשר העודפים נבדים במאזן (ראה סעיף קודם הקשר בין המאזן לבין דוח רווח והפסד.