4. דוח תזרים מזומנים - Cash Flow Statement

דוח תזרים מזומנים


מטרתו של דוח התזרים

מטרת התזרים היא לתת מידע על השינויים במזומן במהלך התקופה המדווחת:

·        מדוע היו שינויים

·        באיזה הקשר היו תנועות המזומן בחברה

הדוח מסייע למשתמשים ב:

·        אומדן כושר יצור (מידת צריכת) המזומנים מפעילות שוטפות

·        כושר פרעון התחייבות החברה

·        מידת הנחיצות במימון חיצוני

·        השלמת תמונת המצב של דוח רווח והפסד (רוו"ה) להבט תזרים המזומנים

·        גילוי מידע נוסף (גם לתנועות שלא במזומן)

בסיס צבירה בחשבונאות

חשבונאות הכרה בהכנסות ובהוצאות על בסיס מצטבר

·        הכנסה תירשם בעת מסירת ה מוצר או אספקת השירות ללקוח ללא קשר למועד בו הלקוח משלם

·        הוצאה תירשם עם קבלת השירות או חומה הגלם מהספק ללא התחשבות במועד התשלום לספק

דוח רווח והפסד נערך על בסיס מצטבר ולכן אינו מגלה שום מידע לגבי תקבולי המזומן מהלקוחות או תשלומי מזומן לספקים

מסקנה: אין בדוח רווח והפסד כל מידע על תנועות מזומן

סיפור של W.T.Grant

·        חברת קמעונות גדולה בשנות 70

·        לפי דוחות החברה הייתה רווחית ושילמה דיבידנדים

·        1975 פשטה את הרגל

·        הבעיה הייתה שהחברה צרכה מזומנים ולא ייצרה מזומנים כי לא היה ניתוח תזרימי המזומנים בחברה

·        לאחר מקרה זה היה צריך להגיש דוח תזרים מזומנים

    איך תזרים מזומנים בנוי באופן כללי

שלושת הפעילויות  שנמצאות בתזרים מזומנים

א.     פעילות שוטפת

הפעילות השוטפת כוללת בתוכה  את כל המזומנים שנכנסו ויצאו מהחברה ושיש להם השפעה על דוח רווח והפסד.

·        כלומר יצרו הכנסה או הוצאה.

לדוגמא

אם מכרנו ללקוחות מלאי, וקיבלנו מזומן, ומזומן נכנס לקופה,

·        מכיוון שמכירה של  מלאי זוהי הכנסה שנמצאת בפעילות השוטפת. כלומר כל התקבולים מהלקוחות יגיעו לפעילות במציאות השוטפת.

ספקים

·        כשקנינו מלאי, ושילמנו לספקים, כל התשלומים לספקים, יבואו לידי ביטוי בפעילות השוטפת.

כל ההוצאות שהוצאנו במזומן (ארנונה, שכר, חשמל, שכר דירה) יבואו לידי ביטוי בפעילות שוטפת. כסף שיצא מהקופה לפעילות.

אם יש מספר במינוס פירוש שיצא מזומן מהקופה, מספר בפלוס מזומן נכנס לקופה.

ב.      פעילות השקעה

כל המזומנים שנכנסו ויצאו במהלך השנה בקשר עם רכישה ו/או מכירה של נכסים.

לדוגמא

·        קנינו מכונות, רכוש קבוע, זה פעילות השקעה

·        מכרנו מכונות, רכוש קבוע, זה פעילות השקעה.

·        כל מה ששייך לרכוש קבוע, קניות מכירות: מכוניות, מחשבים... נדלן להשקעה,

השקעה בחברות אחרות (מניות של חברות אחרות, השקעה במניות אחרות, קשור לפעילות השקעה)

ג.      פעילות מימון

כל המזומנים שנכנסו השנה מהקופה, בקשר עם אירועים שקשורים לאופן שבו הפירמה מממנת את הפעילות שלה.

בדרך כלל זה אירועים שקשורים או להתחייבויות של הפירמה או להון העצמי שלה.

·        נניח שהפירמה לקחה הלוואה, כסף נכנס לקופה, הכסף שנכנס לקופה זה פעילות מימון.

·        פרעון הלוואה, כסף יצא מהקופה, זה גם בפעילות מימון זה מינוס.

·        הנפקת אגח, כסף נכנס לקופה פעילות חוב.

·        פרענו אגח כסף יצא מהקופה