1. מאזן - דוח על המצב הכספי

דוח מאזן - פירוט


דוחות כספיים


המאזן מייצג את המצב הפיננסי של חברה, כפי ‫שהיה ביום פרסומו, כלומר, סיום רבעון או שנה.

מטרת הדוח היא להציג תמונה של  המצב הפיננסי של הפירמה ליום נתון. לרגע מסוים.

·        למשל בסוף שנת 2013  המאזן יציג  את תמונת המצב של הפירמה ל 31.12.11

·        בראש המאזן גם למעלה יהיה כתוב ליום..

הסבר רעיון המאזן

כאילו שבאים ומצלימים את המצב ברגע מסוים  מסוים ואז מציגים אותו בדוח..

הזהות החשבונאית: ‫נכסים = התחייבויות + הון עצמי

אין לסטות מהמשוואה הזאת. המשוואה תמיד צריכה להתקיים.

·        כל רישום תמיד חייב לשמור על משואת הזהות החשבונאית.

בתוך המאזן מציגים בגדול

·        נכסים

·        התחייבויות

כותרת המאזן

·        נקרא  דוח על המצב הכספי

o       כותרת

·        ליום

o       חייב לדאוג שבכותרת יהיה ליום (להבדיל מדוח רווח והפסד שיהיה כתוב לתקופה)

 

מבנה המאזן

המאזן מחולק לשני צדדים : נכסים מול התחייבויות והון עצמי

וגם הנכסים וההתחייבויות מסודרים לפי סדר נזילות

1.     צד הנכסים: (צד האקטיב) -  צד ימין

o       נכסים שוטפים

o       נכסים לא שוטפים

o       סה"כ נכסים

2.     ‫צד ההתחייבויות וההון העצמי (צד הפאסיב)  - צד שמאל

o       התחייבויות זמן קצר

o       התחייבויות זמן ארוך

o       הון עצמי

o       סה"כ התחייבויות

פירוט נכסים

באופן כללי נכסים זה כל המשאבים שיש לרשות העסק

‫נכסים שוטפים

 = ‫כל הנכסים הנזילים שנועדו ‫לשרת את החברה במהלך ‫העסקים השוטף שלה ‫בשנה הקרובה.

·        כלומר כל הנכסים השוטפים אמורים להיות מזומנים בתקופה החשבונאית הבאה

1.     מזומנים ופיקדונות עו"ש  - יכול להיות בבנק, בכיס, בשקלים, במטבע חוץ

2.     השקעות בני"ע סחירים / השקעות סחירות– ניירות ערך למסחר

3.     לקוחות וחייבים - הכוונה ללקוחות שחייבים כסף

4.     ‫‫מלאי - פירושו נכס שרוצים למכור. למשל פרחים בחנות פרחים הם מהווים מלאי.  מלאי שאמור להתממש בשנה הקרובה.

5.     ‫‫חייבים שונים והוצאות מראש - לשים לב שזה נמצא בנכסים השוטפים.

נכסים לא שוטפים= נכסים קבועים + רכוש קבוע 

נכסים קבועים: ‫אינם מיועדים למימוש ‫במהלך העסקים, אלא, ‫לשימוש העסק מעבר ‫לשנה הקרובה

כלומר אלא נכסים שלא אמורים להיות מזומנים בתקופה החשבונאית הקרובה.

1.     רכוש קבוע, נטו – רכוש קבוע עלות פחות פחת נצבר

2.     נדלן להשקעה

3.     נכסים בלתי מוחשיים, נטו – (גם כאן עלות בניכוי הפחתה)

4.     ‫השקעה במניות: השקעה בחברה כלולה=במניות של חברה אחרת

5.     הלוואה לחברה קשורה

6.     רכוש אחר – גם הוצאות יסוד נכנסות כאן

·        קרקע, מבנה,

·        ‫ציוד, מכונות,

·        ‫מחשבים

·        השקעות פיננסיות אחרות

הסבר נוסף רכוש קבוע

רכוש קבוע זה נכסים שקונים בשביל להשתמש בהם.

·        אם בחנות הבעלים קונה מחשב אז למחשב בחשבונאות קוראים לו רכוש קבוע. כי הוא קנה אותו בשביל להשתמש בו.

·        כלי רכב. (רכבי ליסינג זה לא בבעלות החברה. אבל אם קונים  רכב והוא בבעלות החברה זה רכוש קבוע של החברה )

·        ריהוט משרדי

רכוש אחר:   נכסים בלתי  מוחשיים+ הוצאות נדחות

1.     מוניטין

2.     פטנט

3.     זכויות יוצרים

פירוט מאזן : התחייבויות והון עצמי

באופן כללי התחייבויות זה כל החובות של העסק כלפי אחרים

התחייבויות שוטפות

‫ההתחייבויות שמועד ‫פירעונן הוא תוך שנה (או פחות) ‫מתאריך המאזן.

1.     הלוואות לזמן קצר

2.     ספקים, אשראי שטל"פ (שטרות לפירעון)

3.     זכאים שונים והוצאות לשלם - הוצאות שנצברו וטרם שולמו (כגון, הוצאות משכורת, שכר דירה, ‫מיסים , דיבידנד וכדומה).

4.     אשראי מבנקים / משיכת יתר בבנק – למשל ביום 31.12.2013 יש התחייבות בבנק של 100 אלף שח.

5.     ‫חלויות שוטפות - זהו חלק מההלוואה לזמן ארוך שיפרע בתקופה החשבונאית הקרובה. למשל ביום 31.12.2013 יש הלוואה בסך 100 שח שצריך להחזיר. (בתקופה הבאה צריך לפרוע את החשבון)

6.     ‫מקדמות מלקוחות,

התחייבויות שאינן שוטפות

‫ההתחייבויות שמועד ‫פירעונן הוא מעל שנה ‫מתאריך המאזן -

·        כלומר הרעיון הוא שאת ההלוואה הזאת לא צריך לפרוע בתקופה הבאה, אלא צריך לפרוע בזמן ארוך יותר.

 

1.     הלוואות לזמן ארוך

2.      אג"ח

3.     התחייבות בשל סיום יחסי עובד ומעביד

4.     תלויות שוטפות לזמן ארוך

5.     ‫עתודה לתשלומים עתידיים-פיצויים, ‫מס, התחייבויות משפטיות.

6.     התקשרויות ערבויות ותביעות תלויות. (מופיעים במאזן ללא סכום כספי אלא רק עם הפניה לביאור)

פירוט הון עצמי

‫השקעת הבעלים בעסק ‫יוצרת התחייבות העסק ‫כלפי בעליו.

נכסים פחות התחייבויות נותנים הון עצמי.

 

באופן כללי

1.     הון מניות נפרע

2.     קרן הון - פרמיה

3.     קרן משערוך רכוש קבוע

4.     יתרת רווח שלא יועדה -‫עודפים

5.     ‫זכויות מיעוט

(דוחות מאוחדים)

פירוט נוסף על ההון העצמי

ההון העצמי הוא סך ההשקעה של בעלי המניות בחברה.

סעיף זה מחולק לשלוש קטגוריות:

1.     הון המניות – השקעות הבעלים בחברה.

·        ‫מניות אלו מגובות בתעודות המונפקות לבעלי המניות של החברה

·        אפשר להנפיק יותר מסוג אחד של מניות

2.     קרנות הון/ פרמיה - הסכום שמשולם לחברה, עבור המניות ‫שהנפיקה, מעבר לערך הנקוב או כספים שיועדו למטרות ‫מסויימות.

3.     יתרת רווח שלא יועדה / עודפים - רווחים שצברה החברה ואותם לא חילקה כדיבידנד.

 

הון מניות מונפק ונפרע

נניח הון מניות מופק ונפרק הוא 100 פירוש הדבר שלחברה זאת יש סך מניות שהיא הנפיקה 1000 מניות

·        זה משהו טכני. כמה סך הכל מניות יש.

·        1000 נמצאים אצל בעלי המניות.

לשים לב שאין לזה קשר לשווי החברה.

עודפים טכניקה בנייה

אם מבקשים לבנות מאזן אז נותנים רשימת סעיפים (נכסים, התחייבויות, מלאי..)

כשמגיעים לסעיף העודפים אין אותו ברשימה – זהו הוא המספר המשלים. פלאג נמבר P.N.. כלומר זה מה שמאזן א המאזן.

·        לפיכך אין סיכוי שמאזן לא יתאזן.

אחרי שבונים מאזן רק אז בונים את דוח הרווח והפסד.