5. דוח יעוד רווחים appropriation statement

דוח יעוד רווחים

דוח שמוסבר באופן תיאורטי (להבנה) הדוח במציאות יותר מורכב

·        רווח לשנה (מדוח רווח והפסד)

·        להוסיף יתרת רווח לתחילת שנה (מהמאזן של שנה שעברה זה העודפים לתחילת השנה – יהיה נתון בשאלה )

·        נקבל עודפים 2500

דוח יעוד רווחים לשנה שנסתיימה ב 31.12.2012

יתרת רווח לתחילת שנה

48

מתוך סיום המאזן שנה קודמת סעיף עודפים

רווח נקי

30

נלקח מתוך דוח רווח והפסד (רוח נקי לתקופה)

דיבידנדים

(14)

נתון/ דוח שינויים על ההון העצמי

יתרת רווח לסוף שנה

64

נתון שהולך למאזן יתרת רווח שלא יועדה ואמור להתאים PN

(הרוח הנקי לא כולל רווחים מסוג של ערך עליית הקרקע, שנזקפים לקרן הון נפרדת).

יש שני דברים שיכולים להקטין את העודפים

·        דיבידנדים – החברה מרוויחה / שווי המניות גדל /  חברה מחלקת את הרווח שנצברו בעודפים לבעלי המניות שלה

o       העודפים של החברה קטנים

o       בעלי המניות מקבלים כסף – מזומן.

o       לפיכך בבדיקה

·        אלמנט נוסף

ואז מגיעים בסוף לסכום. זה העודפים שחישבנו במאזן כפלאג נמבר. ואם זה אותו מספר אז סימן שלא טעינו.