סוגים של דוחות כספיים - 4 סוגי דוחות כספיים

4 סוגים של דוחות כספיים

באופן כללי יש מספר דוחות כספיים:

מאזן – מצב כספי של העסק ‫התחייבויות - הדוח החשוב 

דוח רווח והפסד- ‫ תוצאות הפעולות בתקופה נתונה

דוח השינויים בהון העצמי- ‫שינוי בהון החברה בתקופה

דוח תזרים מזומנים- ‫השימושים במזומן בתקופה נתונה

‫ביאורים לדוחות הכספיים

בנוסף יש בתןך הדוחות הכספיים רכיבים נוספים כמו דוח הדריקטוריון, סקירת ההנהלה ועוד. 

בדפי המשנה מצד שמאל ישנו פירוט על כל דוח כספי. איך הוא בנוי ומה אפשר ללמוד ממנו.